آشنایی با ساخت هولوگرام تمام رنگی

ساخت هولوگرام تمام رنگی

ساخت هولوگرام تمام رنگی از پروسه های یک مرحله ای چاپ سنگی بر روی ویفرهای شیشه ای چرخنده پوشانده شده از مواد مقاوم در برابر نور مثبت استفاده می کنند .به منظور تکرار شرایط دوره ای به کار گرفته شده در طی طرح گذاری می بایست طرح مورد نظر را سه مرتبه و در سه جهت x و سه مرتبه در جهت y در فرآیند تولید تکرار شود .

جزئیات ساخت هولوگرام تمام رنگی

جزئیات ساخت هولوگرام و فرآیند ها در اطلاعات تکمیلی آمده است. برای تشریح و ساخت هولوگرام با اشعه ی هم راستا از یک منبع بی انتها با یک فیلتر گذرگاهی قابل تنظیم ویا یک نوردهی موازی سفید از قسمت پشتی روشن می گردد .

تصویر نمایش داده شده به درون حسگرهای تصویرو یا صفحه های نمایش انتقال داده می شود .از یک صفحه ی شفاف سفید برای دریافت تصاویر تک محوره در هولوگرام های تراگسیلشی استفاده می شود در حالی که برای صفحه نمایشی سفید مات برای نمایش تصاویر بازتابی بدون محور مورد استفاده قرار می گیرد .سایر جزءیات مرتبط با تصویر برداری و فرآیند ساخت در بخش سوم اطلاعات تکمیلی آمده است .

شدت انکسار به عنوان قدرت درونی خارج از محدوده ی تصویر مورد نظر که از قدرت کلی درون منفذ هولوگرام تقسیم گردیده است محاسبه می گردد .این مقیاس تنها برای تصاویر ساده در هولوگرام های رنگی اندازه گیری می شود .برای تمامی هولوگرام ها بازدهی تراکنشی نیز اندازه گیری می شود. جزئیات مرتبط با اندازه گیری ها در توضیحات تکمیلی آمده است .

هولوگرام تمام رنگی

ارتفاع سلولی هولوگرام های رنگی

تصویر مورد نظر برای ساخت هولوگرام تمام رنگی لغات در633 نانومتر، 532نانومتر و 405 نانومتر است .با اندازه گیری ارتفاع سلولها میزان خطاها را در حدود 46نانومتر تخمین زده شده است .گرچه طول موج آبی مورد استفاده قرار گرفته شده در طرح در حدود 405نانومتر است می بایست در طول آزمایش ها از طول موج 415 نانومتری به دلیل اینکه کوتاهترین طول موج با انرژی کافی از منبع بی پایان را در اختیار داریم ؛مورد استفاده قرار می گیرد .علاوه بر این میزان میزان قدرت کوانتوم تصویر در حدود 405 نانو متر است .

تصویر رونوشت شده در طول موج 405 نانومتر در اطلاعات تکمیلی آمده است .تصویر ساخته شده در شکل 1به شرح 633نانومتر،532نانومتر و 415نانومتر است .به همین ترتیب تصاویر بازتابی ]ن در بر یک صفحه سفید مات نمایش داده شده است .دامنه ی نوردر هرمورد در حدود 10نانومتر است .تصاویر مرتبط به طورمستقیم به درون حسگرهای تصویر انتقال داده شده است .

این یک توافق کیفی در میان تصاویر اندازه گیری شده و ساخته شده می باشد. میزان شدت متوسط انکسار کمتر از میزان انتظار رفته می باشد. علت این تغییر را می توان در تابش نا به جای منبع نور که موجب کدر شدن حواشی می گردد، یافت. همچنین آنالیزهای تجربی واکنش های طیفی هولوگرام ها را در شکل نشان داده شده است.

ارتفاع سلولی هولوگرام رنگی

ریزنگار نوری در ساخت هولوگرام تمام رنگی چیست؟

دومین ابزار طراحی شده برای ساخت هولوگرام تمام رنگی یک تصویر از قسمتی از جعبه ی رنگی مکعب است. جدول توزیع ارتفاع سلولی در تصویر دوم آمده است .هم چنین ریزنگار نوری از قسمت کوچکی از ابزار ساخته شده در شکل 2نیز نمایش داده شده است .

تصویر مورد نظر، تصویر ساخته شده و عکس تصویر آزمایش شده بر روی یک صفحه ی سفید شفاف نمایش داده شده است. خطوط سفید تیره نیز یک چرخه ی کامل تر تصویر را نشان می دهد .شکل 2fتصویر نمایش داده شده بر روی یک صفحه ی کدر سفید را نشان می دهد .

به یاد داشته باشید این تصویر در زاویه ی دید اریب که نشان دهنده ی این است کیفیت تصویر در زاویه دیدهای متفاوت پایا است ،گرفته شده است .تصاویر متعددی از ساخت هولوگرام تمام رنگی ، که از زاویه دیدهای متعدد گرفته شده است در شکل 10 نمایش داده شده است .

طیف سفید رنگ کامل از منابع بی انتهای نوری برای روشن کردن دو منبع مورد استفاده قرار گرفته است .شدت انکسار برای این ابزار در حدود 64درصد، 53درصدو 65درصد در 633نانومتر،532نانومترو405نانومتراست .دامنه ی رنگی جدول مکبث با توجه به اینکه این طرح برای سه طول موج مجزا عمل می کند دوباره سازی شد . استفاده از طول موج بیشتر در طی طراحی صحت بازسازی رنگ را افزایش خواهد داد .

پیشنهاد میکنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:

نمودار رنگ مکبث در ساخت هولوگرام رنگی

  • a: نمودار ارتفاع طرح هولوگرامی است .
  • b: ریزنگار نوری بخشی از هولوگرام است .
  • c: تصویری از نمودار مکبث است .
  •  d: تصویر ساخته شده از هولوگرام هنگامی که با طول موج نوری روشن می گردد ،است .
  • e: عکسی از تصویر بر روی صفحه ی شفاف در هولوگرام های تراکنشی در زاویه ی دید معمولی است .
  • f: عکس های مرتبط با نمودار مکبث است .
  • g: نیز تصویری از هولوگرام ساخته شده است هنگامی که با طول موج روشن می گردد .
  • h: تصویری از هولوگرام تراکنشی در زاویه ی دید معمولی بر روی صفحه نمایشی سفی شفاف است .به یاد داشته باشید رنگ تصویر با تغییر زاویه ی دید تغییر پیدا نمی کند .روشن کرد هولوگرام ها از یک منبع نور سفید رنگ بدون انتها است.
ساخت هولوگرام رنگی

شدت تراکنشی چیست؟

شدت تراکنشی ابزار اندازه گیری شده در ساخت هولوگرام تمام رنگی است .به یاد داشته باشید شدت تراکنشی به عنوان الگویی برای هولوگرام های فلزی به کار گرفته می شد .در آغاز یک منفذی به اندازه ی هولوگرام در جلوی آن قرار گرفته می شود .

شدت تراکنشی مطلق شدت توان انتقال داده شده از یک هولوگرام به هولوگرام برتابشی تعریف شده است .هم چنین بازدهی نسبی تراکنشی شدت توان انتقال داده شده یک هولوگرام به سوی فرستنده از یک ناحیه بدون الگوی مشخص است. منبع نور در این مورد از یک نقطه ی بی انتها است که با فیلتر قابل تنظیم جفت گردیده است .

از یک پهنای باند ده نانومتری برای نمونه طول موج مرتبط با اندازه گیری شدت تراکنشی استفاده گردیده است میانگین شدت تراکنشی مطلق در حدود 87 درصد،87درصد و 86درصد برای هولوگرام رنگی رمزگشایی شده عکس هولوگرام و هولوگرام مکبث است .به ترتیب برخی دیگر از شدت های نسبی که بیش از صد درصد هستند نشانگر این هستند که الگوهای هولوگرامی به عنوان یک پوشش ضد بازتابی عمل می کنند .

هم چنین می توان گفت که با افزودن یک پوشش طراحی شده ضد بازتابی بر قسمت لایه ی بدون الگوی هولوگرام می توان شدت تراکنشی مطلق را افزایش داد.شدت تراکنشی به عنوان یک طول موج برای سه طرح هولوگرام اندازه گیری شد.شدت تراکنشی مطلق با استفاده از خطوط تیره نشان شد درحالی که شدت تراکنشی نسبی در نواحی بدون الگو با خطوط توپرنشان داده می شوند .تصویر سمت راست نشان می دهند چگونه نواحی الگودارنقصان های بازتابی را از میان برمی دارد.

شدت تراکنشی چیست؟

هولوگرام های تراکنشی

در نتیجه می توان گفت ساخت هولوگرام تمام رنگی ، تراکنشی پهناباند با ابزارهای نوری انکساری چندمرحله ای تولید می شوند که که بسیارآسانتر از ساختن است هنگامی که با جایگزین هایی که در متاسطح ها قرار گرفته اند .این نمونه ای دیگر از ابزارهاست هنگامی که انکسار نوری به حدی کافی است هنگامی که مشخصه های مقیاسی زمینه های الکترومغناطیسی تولید می شوند .

در حال حاضرطیوف انکساری چند مرحله ای با قیمت بسیار اندک از طریق تکنیک های برجسته سازی که برای ساخت هولوگرام  برگ مورد استفاده قرار می گیرند ،ساخته می شوند .به هر حال بر خلاف هولوگرام های برگ ،هولوگرام های انکساری می توانند تراکنشی باشند وتصاویری ثابت با زاویه ی دید متناسب به وجود می آورند .

همان گونه که خاطر نشان شد پیشرفت قابل ملاحظه ای در روش رنگ کاری طرح هولوگرام های ساخته ی کامپیوتر با استفاده از تکنیک های توزیع عمق و فضا برای توزیع تصاویر در زاویه ی دید های متفاوت وجود دارد. به هر حال نمایش تجربی این ابزار ها بااستفاده از تلفیق کننده های فضایی–نوری صورت می گیرد. علاوه بر این به منابع نسبتا باریک باندتری همانند لیزر و الکترود انتقال دهنده ی نور نیاز است . منابع سفید پهناباند برای رنگ های CGHSبه کار گرفته می شوند .به هر حال در واکافت های بالاتر محدودیت های رنگی بی شماری وجود دارد

پیشنهاد میکنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:

به اشتراک بگذارید :

آخرین مقالات
دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.