انواع ثبت هولوگرام

ثبت هولوگرام به روش خطی (In-Line)

در این روش چیدمان تمام اجزای ثبت، موازی و در یک خط مستقیم قرار دارند. جسم قابل ثبت در روش In-Line باید صفحه ای شفاف با طرح و نقشی متشکل از ذرات مات باشد که توسط تابش پرتوهای نور موازی مونوکروماتیک(تک رنگ) به عنوان پرتو مرجع اصلی نوردهی می شود و با برخورد پرتوها با شی، پرتوهای شئ ساخته می شود و از تداخل این دو سری پرتو روی صفحه (plate)هولوگرافیک ثبت می شود.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید؛ نور پس از برخورد به شئ، روی صفحه حساس به دو جزء تبدیل می‌شود. جزء اول به صورت مستقیم انتقال یافته(Transmitted) و دامنه و فاز آن در صفحه ثابت است. جزء دوم شامل پرتوهای ضعیف و پراکنده(Scattered) است که فاز و دامنه‌ی آن متغیر است.

هولوگرافی خارج از محور (Off-Axis)

برخلاف روش خطی(In-Line)، اجزا در این سیستم دارای زوایای متفاوتی از یک دیگر هستند و برای اجسام مات(Opaque) کاربرد دارد.
سیستم ثبت هولوگرام‌ های خارج از محور در شکل زیر به صورت ساده و شماتیک ارائه شده است. برای سهولت درک روند کار از نور موازی و یک‌نواخت به عنوان نور مرجع اصلی استفاده شده است که روی صفحه حساس به همراه پرتو شئ تداخل را مورد نظر را می سازند و تصویر آن تشکیل می شود.

فاز پرتو مرجع در سراسر صفحه هولوگرافیک متفاوت است و دامنه و فاز پرتوهای شئ به صورت تلفیقی و کدگذاری شده تداخل را می سازند.
برای بازسازی تصویر هولوگرافیک باید یک بار دیگر توسط پرتو مرجع به آن تابیده شود.­­ که به شکل زیر اتفاق می افتد:

در این سیستم نیز جزء اول پرتوهای انتقال یافته(Transmitted) دقیقا با پرتوهای اصلی تابیده شده مطابقت دارد و جزء دوم(Halo) با زاویه‌ای تقریبن دوبرابر گسترش پیدا می کند.

روش های ثبت هولوگرام های فوریر

روش ثبت انتقال فوریر و انتقال فوریر بدون لنز

هولوگرام‌های فوریر(Fourier)

در این روش ثبت، دامنه‌ی امواج مرجع و شئ به صورت ترکیبی با هم برخورد می کنند و برای اجسامی با ضخامت محدود و شفاف کاربرد دارد. جسم روی صفحه‌ی کانونی عدسی قرار می‌گیرد که توسط پرتوهای اصلی موازی مونوکروماتیک به آن تابیده می‌شود و پرتوی مرجع نیز توسط منبعی دیگر در همان صفحه تابیده می شود. مسیر پرتوهای شئ و مرجع و ثبت مطابق شکل است.

برای بازسازی تصویر هولوگرام پردازش شده، باید توسط پرتو های موازی نور مونوکروماتیک یک بار دیگر در محل صفحه کانونی لنز تابیده شود. بازسازی هولوگرام های فوریر درشکل است.

در این سیستم جزء اول پرتو در محور متمرکز می شود و جزء دوم از پرتوهای پراکنده، هاله را تشکیل می دهد. جزء سوم تصویر جسم را ارائه می دهد و در نهایت جزء چهارم تصویری دوتایی و با اعوجاج، با چرخش 180درجه می سازد.

هولوگرام‌های فوریر بدون لنز(Lensless Fourier)

این سیستم چیدمانی متفاوت از روش ثبت فوریر ارائه می دهد با این حال می تواند تصویری با ویژگی یکسان هولوگرام‌های فوریر تولید می‌کند.

تفاوت این روش در حذف لنز و نحوه‌ی تابش پرتوهای آن از منبع است. به این شکل که به جسم توسط صفحه ای از موج تابیده می شود در حالی که پرتو مرجع توسط منبعی نقطه ای فراهم می شود. و امواج منتشر از پرتو شئ و مرجع روی صفحه حساس تصویر را ثبت می کنند.


به اشتراک بگذارید :

go to top