مهاجرت مواد بسته بندی

مهاجرت مواد بسته بندی

آنچه در مقاله “مهاجرت مواد بسته بندی” می خوانید:

شرکت بعد نگار ایرانیان تحت نام تجاری ایران هولوگرام بیش از یک دهه است که در تولید انواع برچسب های هولوگرام و اسناد امنیتی در داخل کشور فعالیت می نماید و از شما دعوت می نماید مقاله مهاجرت مواد بسته بندی را مطالعه کنید.

آشنایی با مهاجرت مواد بسته بندی

مهاجرت مواد بسته بندی معمولا به معنی انتقال مواد اولیه از سطح مواد بسته بندی به غذا است. از این رو در طی تماس مهاجرت مواد بسته بندی که یا از پلاستیک و یا از کاغذ و مقوا و یا از مواد لاکی استفاده می شوند از اهمیت خاصی برخوردار است. مهاجرت اساسا یک فرایند انتشار است که ممکن است بوسیله یک واکنش درونی ترکیبات غذا با مواد بسته بندی شدیدا تاثیر بپذیرد. این واکنش ها ممکن است خصوصیات مواد بسته بندی را تغییر دهند.

به عنوان مثال مقاومت سطح تماس را کاهش داده و یا حتی باعث سخت شدن بسته گردد. از سوی دیگر ترکیبات غذا به وی‍‍ژه چربی به پلاستیک های نظیر پلی اتیلن یاپلی روپیلن مهاجرت می کنند و تحرک پذیری مواد پلاستیک را افزایش داده و بنابراین مهاجرت آنها به مواد غذایی بسته بندی شده را افزایش می دهد.

در سال های اخیر در کشور ما مصرف پلاستیک ها به فرم های مختلف نظیر فیلم ها، لایه ها، ظروف پلاستیکی سخت و نیمه سخت متداول گردیده است. این مواد به تدریج جانشین ظروف شیشه ای و فلزی می گردند.

مهاجرت مواد بسته بندی

روش اندازه گیری مهاجرت مواد بسته بندی

1) روش استخراج سلول

سلول شامل یک بشر شیشه ای یک لیتری است که دو جفت شیار مخالف قطری در لبه های آن تعبیه شده است. علاوه بر آن چنگک شیشه ای داریم که دو میله موازی هستند که هرکدام 8 سانتی متر طول و 2 سانتی مترطول اضافی جهت اتصال آنها از دو انتها به یکدیگر دارند بطوری که برای نمونه مورد آزمایش به عنوان گیره یا چنگک در شیارهای لبه شیر قرار گرفته نمونه کاملا در حلال مورد نظر غوطه ور باقی می ماند.

یک چهار پایه شیشه ای 8 ×6 با پایه های 2 سانتی متر ارتفاع تعبیه شده که برای ثابت نگه داشتن نمونه ها در حلال به کار می رود. دو میخ شیشه ای سه سانتی متری برای محم نگه داشتن نمونه به چنگک هر یک در پوشش شیشه ای مناسب برای پوشاندن سلول استخراج در حین آزمایش به کار می رود. با چنین سلولی میتوان فیلم ساده ای به ابعاد 7.5×33.4 سانتیمتر (500 سانتیمتر مساحت برای هر دو نمونه) را در آن واحد در معرض 1000ml از حلال مناسب برای هر غذا (جدول 1) قرار دارد بطوری که نسبت سطح به حجم حلال 1:2 باقی بماند.

2) روش کیسه ای

این روش برای فیلم های اکسترود شده و چند لایه که نیاز است تنها یک یک طرف آنها با حلال مناسب هر غذا تماس داشته باشد مناسب است.
در صورت استفاده از فیلم های چند لایه اکسترود شده، کیسه های 500 میلی لیتری استفاده می شود. در این کیسه ها در سطح داخل جایی که با غذا در تماس است و با حرارت دوخته شده با حلال مناسب آن غذا پر می شود بطوری که نسبت 1:1 حجم به سطح رعایت گردد.

بسته ندی کالا توسط لیبل بسته بندی طلاکوب

پیشنهاد میکنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:

3)روش مورد استفاده برای ظروف

ظروف سخت با حلال مناسب غذا مورد آزمایش قرار می گیرند.

روشی انجام آزمایش مهاجرت برای 3 روش فوق نمونه ای که می بایست مورد آزمایش قرار گیرد یا در سلول استخراج و یا به فرم های کیسه یا ظروف ابتدا در یک درجه حرارت ثابت نیم ساعت باقی می ماند تا به درجه حرارت ازمایش برسد. به همین ترتیب مقدار حلال مورد استفاده در آزمایش نیز به درجه حرارت ازمایش رسانده می شود و به سلول استخراج، کیسه یا ظرف منتقل شده برای دوره مورد نظر در یک درجه حرارت ثابت باقی می ماند. در پایان آزمایش نمونه خارج شده و محلول استخراج شده با یک تکرار مناسب جهت تغلیظ منتقل می شود.


تعیین مقدار ماده استخراج شده

محلول استخراج شده در هرتکرار با استفاده از تبخیر یا تقطیر تحت درجه حرارت پایین به حدود 50 ml تغلیظ می گردد. محلول تغلیظ شده به یک بشقاب استیل کاملا تمیز منتقل شده و تا زمان خشک شدن کامل در اون 100(+،- )5 قرار می گیرد. بشقاب به مدت 30 دقیقه در دسیکاتور سرد باقیمانده با دقت 0.1 میلی گرم توزین می شود. مقدار ماده استخراج شده حاصل بصورت mg/dm ویا ppm بیان می شود.

مهاجرت مواد بسته بندی

عوامل موثر در روش اندازه گیری میزان مواد مهاجرت

برای اندازه گیری صحیح و عملی میزان مواد منتقل شده در ابتدا باید مطمئن شویم که مواد شیشه از لیست آیین نامه های مواد مجاز انتخاب شده باشد. در چنین لیستی ضریب کاهش آن مواد نیز ذکر شود. ضریب کاهش یعنی ضریبی برای کاهش مقدار مواد منتقل شده به مشابه های غذاهای چرب -به عبارت دیگر این ضرایب اعداد بین 2 و5 هستند که مقدار مواد منتقل شده بدست آمده بر آنها تقسیم می شوند. این تقسیم باید قبل از اینکه مقدار مواد منتقله با حد مجازش مقایسه شود انجام گیرد.

به عنوان مثال اگر برای اندازه گیری میزان مواد منتقل شده از مواد پلاستیکی به درون گشت در آزمایش بجای گوشت از یکی از مشابه غذاهای چرب مثل روغن زیتون، مخلوط تری گلیسیرید یا روغن افتابگردان استفاده شود زیرا روغن آزاد که عامل انتقال بیشتری است در روی سطح گوشت به مراتب کمتر از روغن آزاد در مقایسه با غذاهای چرب وجود دارد.

پس در این آزمایش باید پس از اینکه میزان مواد انتقال یافته مشخص شد آن را تقسیم بر ضریب کاهش مخصوص خود می نمایند زیرا در آزمایش بجای گوشت از غذاهای چرب استفاده شده است. بنابراین در اینجا مقدار انتقال یافته باید تقسیم بر 4 شود تا مقدار انتقال واقعی که در عمل نشان می دهد بدست آید.

بسته ندی کالا توسط لیبل بسته بندی طلاکوب

پیشنهاد میکنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:


شرایط حرارتی اندازه گیری مهاجرت

در استاندارد مذکور شرایط زمانی و شرایط حرارتی که باید برای اندازه گیری مقدار انتقال کل رعایت شود تعریف شده است.

در هنگام پرکردن مواد غذایی در داخل بسته بندی و یا نگهداری در دمای اتاق و یا کمتر از آن در آزمایش ها باید آن دماها لحاظ شود ودر تمام درجه حرارت مشخص آزمایش صورت گیرد. اما در این استاندارد به طور دقیق قید نشده است که اینگونه آزمایش ها (آزمایش ها با درجه حرارت مشخص و متغیر) به چه صورت باید باشد (تا همان شرایطی که در عمل صورت گرفته ایجاد شود).

آیا باید در هر آزمایش یک درجه را اعمال نمود یا اینکه میتوان در یک آزمایش دما را تغییر داد و از چندین درجه حرارت استفاده نمود. البته هر دو روش معایب و مزایایی دارند. آزمایش در شرایط درجه حرارت متغیر و مرکب نزدیکتر به آن چیزی است که در واقع انجام می شود و اقتصادی تر است.

اندازه گیری میزان مواد مهاجرت

اما عیبی در مهاجرت مواد بسته بندی وجود دارد که اگر نتایج آزمایش نشان دهد که مقدار مواد پلاستیکی در مهاجرت مواد بسته بندی از حد مجاز بیشتر است مشخص و معلوم نمی شود که اگر آزمایش تنها تحت یکی از شرایط حرارتی مثلا درجه حرارت پایین تر انجام می شد آیا باز هم میزان مهاجرت مواد پلاستیکی از حد مجاز بیشتر می شد یا نه.

اگر مواد مهاجرت یافته از حد مجاز فراتر نرود این ماده پلاستیکی را بطور یقین میتوان در شرایط دمایی پایین تر استفاده نمود. باید توجه کرد که اگر آزمایش تحت شرایط دمایی مجزا و نه ترکیبی انجام گیرد تصمیم گیری در مورد اینکه از یک ماده پلاستیکی میتوان در درجه حرارت های پایین استفاده کرد یا نه بطور سریع می تواند این کار انجام شود.

بسته ندی کالا توسط لیبل بسته بندی طلاکوب

پیشنهاد میکنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:

به اشتراک بگذارید :

آخرین مقالات
دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.